PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2020-04-07
Stawiasz ogrodzenie? Sprawdź jak robić to zgodnie z prawem
Wybór ogrodzenia otaczającego działkę stanowi indywidualną decyzję inwestora podejmowaną zgodnie z estetycznymi i funkcjonalnymi ...

PLAST-MET
ul. Milicka 34
55-100 Trzebnica

tel. 71 312 07 93
fax 71 387 08 30
biuro@plast-met.pl
www.plast-met.pl

» więcej o firmie

Wybór ogrodzenia otaczającego działkę stanowi indywidualną decyzję inwestora podejmowaną zgodnie z estetycznymi i funkcjonalnymi upodobaniami, które przeważnie ogranicza jedynie wyobraźnia i stan posiadanych funduszy. „Przeważnie", ponieważ są sytuacje, w których budowę ogrodzenia regulują przepisy prawa.

Z ogrodzeniem do urzędu?

Budowy ogrodzenia zwykle nie zgłasza się żadnemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Obowiązku tego trzeba dopełnić kiedy chcemy zbudować ogrodzenie wyższe niż 2,20 m - mówi o tym ustawodawca w art. 30, ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. Należy też dowiedzieć się czy działka znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - jeżeli tak, wtedy trzeba przygotować projekt ogrodzenia. Jest to niezbędne do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, a kiedy je dostaniemy konieczne jest wykonanie zgłoszenia robót budowlanych. Pozwolenie konserwatorskie należy też zdobyć, gdy budynek, przy którym stanie ogrodzenie jest wpisany do rejestru zabytków - co istotne wszystkie roboty wykonywane przy takim budynku wymagają pozwolenia na budowę. Przed budową ogrodzenia trzeba również zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który może określać kolor, formę i wysokość ogrodzenia. Przed jego budową warto też wytyczyć granice działki.


- Dokonując pomiarów na posesji inwestora nasi monterzy zwracają uwagę na położenie palików geodezyjnych wyznaczających granice działki. Tam gdzie nie ma widocznych palików geodezyjnych nie wykonują montażu - mówi Jarosław Idźkowski z firmy PH-U EURO-MOT Sp. z o.o. w Białymstoku, dystrybutora ogrodzeń marki Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. - Wyjątkiem może być wymiana starego ogrodzenia na nowe. Wtedy jednak widzimy, że stało w określonym miejscu. Nasza rada dla inwestorów - od momentu zakupu działki budowlanej należy mieć baczenie na paliki geodezyjne. Często bywa tak, że w trakcie prac budowlanych zostają zasypane lub usunięte, wówczas inwestor musi zwrócić się do geodety.

Wymogi bezpieczeństwa i wymiary

Istotne wytyczne na temat budowy ogrodzeń zapisane zostały również w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (...) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (popularnie zwanym Warunkami technicznymi). W dziale II, rozdziale 9 czytamy, że ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Nie można też umieszczać na wysokości mniejszej niż 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów.

Warunki techniczne określają również zasady instalowania furtek i bram. Ustawodawca mówi, że nie mogą one otwierać się na zewnątrz działki. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Istotne są też wymiary - szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m. Przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Jak sąsiad z sąsiadem

Wbrew panującemu przekonaniu, przepisy prawa nie regulują sposobu budowy ogrodzenia między dwoma sąsiadującymi posesjami. Można zbudować je dokładnie na granicy działki, jeżeli druga strona wyrazi na to zgodę. W tym przypadku wiele zależy od stosunków międzyludzkich - albowiem nasz sąsiad nie ma prawnego obowiązku ponoszenia części kosztów budowy. Rozwiązaniem może być spisanie umowy określającej rodzaj i wygląd ogrodzenia oraz sposób ponoszenia kosztów jego budowy.


- Ogrodzenie na linii działki najlepiej stawiać jeśli sąsiedzi się dogadują i wspólnie partycypują w kosztach - mówi Jarosław Idźkowski, dystrybutor ogrodzeń marki Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. - Natomiast jeśli nie posiada się sąsiada czyli na przykład w przypadku gdy pierwsi zaczęliśmy budowę - wtedy trzeba zachować linię wyznaczoną w wyrysie geodezyjnym i nie wolno jej przekraczać.

Ustawodawca uregulował natomiast w Kodeksie cywilnym sposób ponoszenia kosztów utrzymania ogrodzenia przez sąsiadów. W artykule 154 § 1 czytamy: „Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. (...)". Natomiast paragraf 2 uzupełnia, że korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. Wynika z tego, że jeśli ogrodzenie wymaga konserwacji lub naprawy sąsiedzi są zobowiązani pokryć po połowie koszty tego remontu.

***

Budowa ogrodzenia wokół posesji to ważna inwestycja wpływająca na estetykę, ale też bezpieczeństwo - dlatego decydując się na określone rozwiązania warto sprawdzić czy ich wykorzystanie nie pozostaje sprzeczne z zapisami prawa.

- Firma Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe dzięki swojej szerokiej ofercie daje ogromne możliwości skonfigurowania wymarzonego ogrodzenia - mówi Jarosław Idźkowski. - Przy tym są to produkty, w których zastosowano innowacyjne rozwiązania. Na przykład w Nowoczesnych Ogrodzeniach Frontowych - poziomych, spawy ograniczone są do niezbędnego minimum. Przęsła ogrodzeniowe wykonane są w technologii bezspawowej, zaś bramy i furtki posiadają spawane tylko ramy. Wypełnienie czyli profile poziome mocowane są do ramy odpowiednimi śrubami. Przy takiej konstrukcji wymiana uszkodzonego elementu jest bardzo prosta i może zostać wykonana samodzielnie.

źródło: Plast-Met